About
Playlists
Sign up
1

4. Kompetencijos ir jų vertinimas kuriant neformaliojo švietimo programas

Join
OverviewBadges

4. Kompetencijos ir jų vertinimas kuriant neformaliojo švietimo programas

Join

Content

Kviečiame susipažinti su informacija apie kompetencijų klasifikavimą, taikymą ir pripažinimą vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

PRIORITETINIŲ INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOJE TEIKIAMŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ SRIČIŲ SĄRAŠAS:

Remiantis:
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMU "DĖL MINISTERIJŲ IR JŲ ADMINISTRUOJAMŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI FINANSAVIMO PRIEMONIŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMĄ, SĄRAŠO, PRIORITETINIŲ INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOJE TEIKIAMŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ SRIČIŲ SĄRAŠO IR PRIORITETINIŲ INDIVIDUALIŲ MOKYMOSI PASKYRŲ SISTEMOJE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ GRUPIŲ PATVIRTINIMO"
2023 m. spalio 25 d. Nr. 819

1. Skaitmeninės kompetencijos stiprinimo sritis.
Skaitmeninė kompetencija apima patikimą, kritišką ir atsakingą skaitmeninių technologijų naudojimą mokymosi, darbo ir dalyvavimo visuomenės gyvenime tikslais ir jų išmanymą. Ji apima gebėjimą naudotis informacija ir duomenimis, bendravimą ir bendradarbiavimą, gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, skaitmeninio turinio kūrimą (įskaitant programavimą), saugumą (įskaitant skaitmeninę gerovę ir su kibernetiniu saugumu susijusias kompetencijas), su intelektine nuosavybe susijusius klausimus, problemų sprendimą ir kritinį mąstymą.

2. Matematinės kompetencijos ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencijos stiprinimo sritis. Matematinė kompetencija – gebėjimas vystyti ir taikyti matematinį mąstymą ir įžvalgą sprendžiant įvairias kasdienes problemas. Ugdant gebėjimą gerai skaičiuoti, pabrėžiamas procesas, veikla ir žinios. Matematinė kompetencija skirtingu mastu apima gebėjimą ir norą naudoti matematinius mąstymo ir išraiškos būdus (formules, modelius, konstruktus, diagramas, schemas). Gamtos mokslų kompetencija – gebėjimas ir noras gamtos pasaulį aiškinti naudojantis taikomomis žiniomis ir metodika, įskaitant stebėjimą ir eksperimentavimą, siekiant iškelti klausimus ir daryti įrodymais grindžiamas išvadas. Technologijų ir inžinerijos kompetencijos suvokiamos kaip šių žinių ir metodų taikymas atsižvelgiant į suvoktus žmogaus norus ar poreikius. Gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencijos apima žmogaus veiklos sukeltų pokyčių suvokimą ir piliečio asmeninę atsakomybę.

3. Verslumo kompetencijos stiprinimo sritis.
Verslumo kompetencija – tai gebėjimas imtis veiksmų, iškilus galimybėms ir remiantis idėjomis, ir paversti juos kitiems svarbiomis vertybėmis. Ji grindžiama kūrybiškumu, kritiniu mąstymu ir problemų sprendimu, iniciatyvumu, atkaklumu ir gebėjimu dirbti bendradarbiaujant siekiant planuoti ir valdyti projektus, turinčius kultūrinę, socialinę ar finansinę vertę.

4. Daugiakalbystės kompetencijos stiprinimo sritis.
Šia kompetencija apibrėžiamas gebėjimas bendraujant tinkamai ir veiksmingai vartoti įvairias kalbas. Ją ir raštingumą sudarančių įgūdžių aspektai labai panašūs: ji yra grindžiama gebėjimu suprasti, reikšti ir aiškinti sąvokas, mintis, jausmus, faktus ir nuomones tiek žodine, tiek rašto forma (klausant, kalbant, skaitant ir rašant) atitinkamoje visuomenės ir kultūros kontekstų skalėje pagal kiekvieno asmens norus ar poreikius. Kalbų kompetencija apima istorinį aspektą ir tarpkultūrines kompetencijas. Ji priklauso nuo gebėjimo atlikti tarpininko vaidmenį skirtingų kalbų ir medijų atveju, kaip nurodyta Bendroje Europos orientacinėje sistemoje. Daugiakalbystės kompetencija plėtojama mokantis oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

5. Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencijos stiprinimo sritis.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencija – tai gebėjimas apmąstyti savo elgesį, veiksmingai valdyti laiką ir informaciją, konstruktyviai dirbti su kitais, išlikti atspariam ir valdyti savo mokymąsi ir karjerą. Ji apima gebėjimą įveikti netikrumą ir sudėtingumą, išmokti mokytis, palaikyti savo fizinę ir emocinę gerovę, išlaikyti fizinę ir emocinę sveikatą, gebėti rūpintis sveikata ir gyventi į ateitį orientuotą gyvenimą, būti empatiškam ir valdyti konfliktus įtraukiame ir palaikymo kontekste.

6. Raštingumo kompetencijos stiprinimo sritis.
Raštingumas – tai gebėjimas nustatyti, suprasti, reikšti, kurti ir aiškinti sąvokas, jausmus, faktus ir nuomones tiek žodine, tiek rašto forma, naudojantis įvairių dalykų ir kontekstų vaizdo, garso ir skaitmenine medžiaga. Tai gebėjimas veiksmingai, tinkamai ir kūrybiškai bendrauti ir užmegzti ryšį su kitais. Raštingumo ugdymas yra tolesnio mokymosi ir kalbinio bendravimo pagrindas.

7. Pilietiškumo kompetencijos stiprinimo sritis.
Pilietiškumo kompetencija – tai gebėjimas veikti kaip atsakingam piliečiui ir visapusiškai dalyvauti pilietiniame ir visuomenės gyvenime suprantant socialines, ekonomines, teisines ir politines sąvokas ir struktūras, įvykius pasaulyje ir tvarumo aspektus.

8. Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijos stiprinimo sritis.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija – supratimas ir atsižvelgimas į tai, kaip įvairiose kultūrose įvairiomis meno ir kitomis kultūros formomis kūrybiškai išreiškiamos ir perteikiamos idėjos ir prasmės. Tai susiję su siekiu suprasti, kurti ir išreikšti savo idėjas ir mintis apie savo vietą ar vaidmenį visuomenėje įvairiais būdais ir įvairiuose kontekstuose.Resources

Get activity badge

4. Kompetencijos ir jų vertinimas kuriant neformaliojo švietimo programas Get this badge

Dalyvis susipažino su informacija apie kompetencijų klasifikavimą, taikymą ir pripažinimą vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Kokias kompetencijas yra svarbu ugdyti Jūsų tikslinei grupei?

Skills

JRA-JD
#Žinios apie neformaliojo ugdymo kilmę, esminius teorinius modelius, pagrindinius metodinius principus
Science
Added to playlist (1)
Time to complete: 2 hours
Share:

Organisers

Gintarė Joteikaitė

Used in playlists

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ RENGĖJŲ MOKYMAI
Gintarė Joteikaitė
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists